Call 740-834-3120

Monday-Friday: 8:00-16:00

3889 May Street

Lexington, Kentucky

中華射藝總會

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Katka Template Pack heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
中華射藝總會成立

傳統武學包括射箭,直至火器發展演進,射箭轉為衰落。另一邊廂, 歐 洲 弓 在 器 材 方 面 則 有 長 足 的 發 展 , 致 使 傳 統 中 國 射 藝 漸 遭 邊 緣 化 。 1 9 5 9 年 中 國 加 入 奧 運 會 後 , 傳 統 射 箭 從 此 變 得 銷 聲 匿 跡 , 成 為 歷 史 文 化 , 非 常 可 惜 。 於 2 0 0 7 年 , 馬 明 達 教 授 在 廣 州 召 開 了 傳 統 射 箭 研 討 會 , 當 時 馬 偉 煥 老 師 獲 邀 出 席 。 會 後 馬 老 師 乃 萌 生 在 香 港 復 興 傳 統 射 藝 之 心 , 但 由 於 當 時 的 器 材 尚 嫌 不 足 , 馬 老 師 空 有 復 興 之 心 , 未 能 即 時 起 動 。 直 至 近 年 , 國 內 的 器 材 不 斷 改 善 , 傳 統 弓 、 箭 已 能 大 量 生 產 和 配 合 。 有 見 及 此 , 馬 老 師 乃 於 2 0 1 4 年 帶 領 成 立 中 華 射 藝 總 會 , 為 承 傳 傳 統 射 藝 盡 一 點 綿 力 。 射藝歷史悠久,源遠流長,據古書記載,遠在夏代就有射藝的學舍 。 西 周 時 期 , 已 有 禮 、 樂 、 射 、 御 、 書 、 數 六 藝 的 教 學 。 另 一 方 面 , 儒 學 的 創 建 者 孔 子 , 是 文 武 兼 修 的 倡 導 者 。 他 在 禮 記 中 , 所 述 的 射 藝 , 稱 為 禮 射 , 著 重 禮 儀 和 德 行 。 上 至 周 朝 天 子 的 大 射 之 典 , 下 至 郷 間 選 拔 賢 能 之 士 , 箭 藝 都 是 重 要 的 項 目 。 禮 射 主 張 內 志 正 , 外 體 直 , 『 射 不 求 中 』 。 意 思 是 射 箭 最 重 要 的 , 並 不 是 射 中 標 的 , 而 是 射 以 觀 德 ( 五 德 ) ─ 無 動 容 、無作色 、和其肢體 、 調 其 氣 息 與 及 一 其 心 志 。 着 意 不 激 動 , 不 動 怒 , 協 調 全 身 , 呼 吸 均 勻 , 專 心 一 致 , 持 弓 矢 審 固 , 而 後 可 以 言 中 。 觀乎太極拳和射藝二者,其理何其相通,其藝何其相近。比如 《 王 宗 岳 太 極 拳 論 》 : 立如平准,活似車輪 ;《十三勢行功心解》:立身 須 中 正 不 偏 , 支 撐 八 面 。 與 《 顧 鎬 射 說 》 : 立 弓 平 准 , 正 而 審 的 , 不 偏 不 倚 ; 《 禮 記 射 義 》 : 內 志 正 , 外 體 直 。 就 有 異 曲 同 工 之 妙 。 而 《 太 極 拳 十 要 》 之 虛 靈 頂 勁 和 沈 肩 墜 肘 。 與 《 學 射 錄 》 : 頭 頂 用 力 聳 起 ; 及 《 武 經 匯 解 射 法 》 : 吸 胸 藏 肩 ;《射經》 : 壓 肘 仰 腕 , 又 極 相 似 。 且 《 十 三 勢 行 功 心 解 》 : 蓄 勁 如 張 弓 , 發 勁 如 放 箭 。 更 是 以 射 藝 作 比 喻 。 傳統射藝並不僅是漢儒一家所有,而是蒙、回、藏、鄂倫春、錫伯族等中華各民 族所自有各的一種文化現象。 我會因是以禮射為本,活用現代材料製成的傳統弓矢器材,並以特點為意射的大 清王朝所累積的古典射藝為圭臬,承傳及發揚中華傳統的射藝。

本會宗旨

推廣中華傳統文化之儒家六藝,禮、樂、射、御、書、數的射藝。以發楊中國傳統箭藝為己任。藉著教授射箭技術,但非以提升力量,速度為前提;而是以射不求中,射以觀德為宗旨;着重個人修養,提升氣質。 射不求中是以孔子在《中庸》解說為核心,即『射有似乎君子,失諸正鵠,反其身』(意思說明射藝是審視自己的最佳方法)。射以觀德為幹,即『射藝追求五德,無動容、無作色、和其肢體、調其氣息、一其心志』(意思是射箭時,不要激動,不要發怒,控制全身,呼吸協調及專心一志。從而達至提升修養,要檢討、反思來追求更高境界。

Katka Template Pack heading
in two lines

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Katka Template Pack heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

feature 1
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
feature 2

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

feature 3

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

feature 4

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Katka Template Pack

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Katka Template Pack

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

This is the heading

This is the heading

Katka Template Pack heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Katka Template Pack heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Katka Template Pack heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Katka Template Pack heading

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

our customers

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.